This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Đức ông

Bài Văn cúng khấn lễ Đức ông Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Văn khấn lễ Đức Ông – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát long thần, Già Lam Chân Tể. Hôm nay là more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn Tiền chủ

Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết 1. Ý nghĩa Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian. Nhưng tại cõi âm, more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn thần Thổ Công

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. 1) Ý nghĩa. Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ more »

Hướng dẫn chi tiết Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát

Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) – Con lạy chín phương trời, more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) – Con lạy chín phương trời, more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Bài Văn cúng khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng

Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương – Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu – Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh – Con lạy Tứ phủ Khâm sai – Con lạy Chầu bà Thủ more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn khấn cầu tự, cầu an

Bài Văn khấn cầu tự, cầu an Nam mô A Di Đà Phật ! Chuẩn bị lễ vật: – 13 tờ tiền – 13 loại quả khác nhau – 13 đồ chơi trẻ con. Bài cúng: Nam mô A Di Đà Phật ! Con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, Chư Phật 10 phương. Con lạy Thiên Quan – Linh more »

Đồ Vàng Mã – Bán Đồ Vàng Mã – Đồ Hàng Mã – Cửa Hàng Đồ Vàng Mã